top of page

מחירון נוטריון

תעריפי נוטריון נקבעים על ידי משרד המשפטים ומתעדכנים מדי שנה. תעריפים אלה אחידים ומחייבים כל נוטריון בישראל. 

המחירים משתנים בהתאם לסוג האישור הנדרש, כאשר לכל אישור מחיר משלו. המחירים נקבעים  מכוח תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט-1978.

כמה עולה נוטריון? מחירון נוטריון 2020

להלן פירוט של מחירון למרבית שירותי הנוטריון. אל המחירים המפורטים יש להוסיף מע"מ כדין (17%). 

ניתן לראות את המחירון המלא גם באתר משרד המשפטים.

אימות חתימה (ייפוי כח נוטריוני)

 • אימות חתימה של יחיד החותם ראשון – 167 ₪

 • עבור כל חותם נוסף על המסמך – 66 ₪

 • אישור שמי שחותם על המסמך בשם אחר הוא מוסמך לכך, ישולם לכל חתימה נוסף לשכר האמור לעיל – 66 ₪

 • העתקים נוספים של אימות חתימה תגבה תוספת לכל העתק – 66 ₪

 • במידה ואימות החתימה כרוך בתרגום המסמך על ידי הנוטריון: יש להוסיף 50% מן השכר הקבוע עבור תרגום ע"פ כמות המילים 

אישור העתק צילום מסמך (נאמו למקור)

 • לעמוד הראשון - 66 ₪

 • לכל עמוד נוסף - 5 ₪

 • לכל העתק (אישור) נוסף עבור העמוד הראשון - 21 ₪ ולכל עמוד נוסף - 5 ₪

אישור נכונות תרגום (תרגום נוטריוני)

 • עד 100 מילים ראשונות בתרגום -  211 ₪

 • עבור 100 מילים נוספות או חלק מהן עד 1000 מילים - 167 ₪

 • עבור כל 100 מילים נוספות או חלק מהן (מעל 1000 המילים הראשונות) - 80 ₪

 • העתקים נוספים: לכל אישור (העתק) נוסף - 66 ₪

אישור צוואה שנערכת בפני נוטריון  (צוואה נוטריונית)

 • לחותם ראשון – 243 ₪

 • כל חותם נוסף – 124 ₪

 • לכל עותק נוסף לאישור הצוואה באותו מועד – 74 ₪

 • אם אישור הצוואה מצריך תרגום הצוואה על ידי הנוטריון, יש להוסיף 50% מהשכר לאישור תרגום לפי כמות המילים בצוואה.

אישור שפלוני בחיים (תעודת חיים)

 • אישור שפלוני בחיים – 167 ₪

קבלת ואישור תצהיר אשר ניתן בשבועה או דרך אחרת (תצהיר נוטריוני)

 • מצהיר ראשון – 169 ₪

 • לכל מצהיר נוסף – 67 ₪

 • עבור כל אישור (העתק) נוסף – 66 ₪

 • אם אישור התצהיר מצריך תרגומו על ידי הנוטריון, יש להוסיף 50% מהשכר לאישור תרגום לפי כמות המילים במסמך.

העדת מסמך סחיר, כולל תרגום במידת הצורך

 • אם הסכום שעליו נדרשת ההעדה אינו עולה על 76,800 ₪  – 1,067 ₪

 • אם הסכום מעל 76,800 ₪ – 2,283 ₪

 • בנוסף יש לשלם הוצאות נסיעה ממשרד הנוטריון למקום של ההעדה ובחזרה.

רישום הערה על ביטול ייפוי כוח או מסמכים אחרים (לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים)

 • קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק השמור שבידי הנוטריון -  179 ₪

 • הוצאת העתק מאושר עם הערת הביטול - 64 ₪

 • עבור כל עותק נוסף - 64 ₪

אימות הסכם ממון

 • אימות הסכם ממון – 371 ₪

 • עבור כל אימות (עותק) נוסף באותו מעמד – 64 ₪

 • אם אימות הסכם ממון כרוך בתרגום נוטריוני, יש להוסיף 50% מהשכר לאישור תרגום לפי כמות המילים בהסכם הממון

עריכת אישור בשפה לועזית

 • ערך הנוטריון אישור נוטריוני בשפה לועזית, שאינה אנגלית או ערבית, תוספת לאותו אישור - 89 ₪

כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי הדין וששכרה לא נקבע בתקנות

 • הסכום שנקבע עבור פעולה בתעריף המינימאלי של לשכת עוה"ד

 • הסכום שנקבע לפעולה הכי דומה לה באין קביעה – 268 ₪

פעולות מחוץ למשרדו של הנוטריון

 • לשעה הראשונה או חלקה מעת יציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו-  543 ₪

 • לכל מחצית שעה נוספת או חלקה-  167 ₪

 • הנ"ל אינם כוללים הוצאות נסיעה אשר יתווספו לשכר הנ"ל

 • במידה יצא הנוטריון ממשרדו בעקבות הזמנת מקבל שירות לשם פעולה, אך הפעולה שאותה התבקש לבצע לא נעשתה מסיבות שאינן תלויות בו, הנוטריון יהיה זכאי לשכר המפורט לעיל ולהוצאות הנסיעה

תוספת עבור שרות בשעות חריגות

 • במידה וניתן השירות בין השעות 19:00 ועד 8:00 למחרת או בימי המנוחה: תוספת 50% מהשכר הנוטריוני (מלבד חיוב עבור פעולות שמחוץ למשרד הנוטריון)

אימות חתימה
אישור העתק צילום
אישור צוואה
אישור נכונות תרגום
אישור שפלוני
קבלת אישור תצהיר
העדת מסמך סחיר
רישום הערה על ביטול
אימת הסכם ממון
עריכת אישור בלועזית
כל פעלה אחרת שנוטריון
פעולות מחוץ למשרד
תוספת עבור שירות

לפרטים נוספים ויצירת קשר לחצו כאן

contact litigation
bottom of page