top of page

תקנון אתר

הבהרה משפטית כללית

תוכן האתר נועד למידע כללי ואינו מהווה המלצה ו/או עצה ו/או ייעוץ ו/או חוות-דעת משפטיים ו/או מקצועיים אחרים ו/או בגדר תחליף להם.

מי המסתמך על הכתוב ללא ייעוץ משפטי ספציפי פועל באחריותו המלאה והבלעדית ולא תהא לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי משרד עו"ד זיו שפר.

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר של משרד עוה"ד זיו שפר (להלן – “המשרד”), הפועל תחת הדומיין www.zshefer.com (להלן – “האתר”).

1.2. עם כניסתך לאתר ועל-ידי עצם הביקור ו/או הדפדוף ו/או השימוש באתר, הנך, המשתמש, או הגולש (להלן יחד – “המשתמש”), מאשר, מסכים ומקבל באופן מלא וללא סייג את כל תנאי השימוש באתר המפורטים בדף זה לעיל ולהלן.

1.3. אתר זה הוא בבעלותו ובניהולו של עורך דין זיו שפר (להלן – “בעל האתר”) .

2. רקע כללי על האתר

2.1. האתר נועד  לשמש פרופיל אינטרנטי תדמיתי מטעם המשרד, ובתוך כך לספק לגולשים ברשת מידע כללי על המשרד, פרטיו, מאפייניו, דרכי ההתקשרות עמו, שירותיו המשפטיים השונים, וכיו”ב.

2.2 בנוסף, האתר כולל תוכן מקצועי, ובכלל זאת מידע, מאמרים ופרסומים בתחומים משפטיים שונים מאת עורכי דין, המסופקים בחינם לגולשים ברשת.

3. הבהרה חשובה והגבלת אחריות

3.1. חשוב לציין ולהדגיש, למן ההתחלה, כי תוכן האתר הוא אינפורמטיבי ונועד לעיון לשם ידע ראשוני, בסיסי וכללי בלבד, וכי בשום אופן אינו מהווה המלצה מקצועית ו/או ייעוץ משפטי ו/או חוות-דעת משפטיים ו/או בא כתחליף להם, ולפיכך אין להסתמך באופן כל שהוא עליו ו/או לפעול לאורו, וכל העושה כן בכל זאת ולמרות האמור לעיל מאשר בזאת, כי הוא פועל אך ורק באחריותו המלאה והבלעדית ואף מתחייב בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול, כי לא יהיו לו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, מכל סוג ומין שהוא, ללא יוצא מן הכלל, כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו.

3.2. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ו/או חבים באופן כל שהוא לתוצאות ו/או נזקים, מכל סוג ומין שהוא, ללא יוצא מן הכלל, אשר ייגרמו (אם ייגרמו) למשתמש ו/או מי מטעמו, ובכלל זאת נזקים ו/או הוצאות ישירים ו/או עקיפים, כספיים ו/או אחרים, בקשר עם השימוש באתר זה, במידה והמשתמש יעשה בו יישום בפועל, למרות כל האמור לעיל ולהלן בתקנון זה.

3.3. מוסכם בזאת, כי השימוש באתר הוא תמיד באחריותו המלאה ובלעדית של המשתמש, וכן, כי אין בשימוש באתר כדי ליצור בין המשתמש לבין בעל האתר יחסי עורך דין ולקוח ו/או יריבות משפטית כל שהיא ו/או להטיל על בעל האתר ו/או מי מטעמו אחריות מקצועית ו/או חבות משפטית בעילה כל שהיא כלפי המשתמש.

4. זכויות יוצרים וקניין רוחני

4.1. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בקשר עם האתר הם של בעל האתר בלבד.

4.2. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש באמצעי ו/או בדרך כל שהם בתכנים ו/או חומרים כל שהם מהאתר, בשלמותם ו/או בחלקם, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת בעל האתר.

5. שונות

5.1. כל מחלוקת ו/או סכסוך הנובעים בקשר עם השימוש באתר ו/או באשר לתקנון זה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו, במידת הצורך, אך ורק בבית משפט השלום בת"א, או בית המשפט המחוזי שבתחום מחוז המרכז, לפי העניין. להסרת ספק, האמור לעיל מהווה תניית שיפוט ייחודית.

5.2. מובהר, כי בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, או רבים, הכוונה גם לנקבה, או ליחיד, במשמע, לפי העניין.

5.3. המשתמש מאשר בזאת, כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים לעיל בתקנון זה ואף מתחייב לפעול בהתאם להם.

contact litigation
bottom of page